ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

 • FAVOR COOL: is een onderneming gespecialiseerd in de installatie van energiezuinige airco systemen, apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling , alsook het onderhoud ervan. Favor Cool heeft eveneens een webshop ter beschikking voor de aankoop van airconditioners en toebehoren (installatiemateriaal, gereedschappen en reinigingsproducten);

Ondernemingsgegevens:

FAVOR COOL

Zetel te Ondernemerspark 36, 3650 Dilsen-Stokkem

Ondernemingsnummer:  0694.780.019

BTW BE0694.780.019

Telefoon: +32 89 39 19 90

E-mail: info@favor-cool.be

Website: www.favor-cool.be

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van FAVOR COOL of die een order plaatst via de webwinkel van FAVOR COOL en daardoor afnemer is van de goederen geleverd door FAVOR COOL;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;

Toepasselijkheid

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken van toepassing op al de door FAVOR COOL aanvaarde offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. De voorwaarden van de klant (mede-contractant) worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij het bevestigen van een order verklaart de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers en onderaannemers met wie FAVOR COOL (eventueel) samenwerkt.

Mocht enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

FAVOR COOL behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van de website te wijzigen of aan te vullen.

Om beroep te doen op de diensten van FAVOR COOL of aankopen te doen en/of bestellingen te plaatsen via de webwinkel, dient de klant minimum 18 jaar oud te zijn. Het is de klant tevens verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan FAVOR COOL toe dit te verifiëren. FAVOR COOL is dan ook gevrijwaard van elke aansprakelijkheid omtrent dit punt.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Offerte

Een offerte kan aangevraagd worden per telefoon, mail, whatsapp of via de website van FAVOR COOL.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van FAVOR COOL vrijblijvend en worden deze louter ten informatieve titel verstrekt. De overeengekomen modaliteiten zijn slechts definitief na schriftelijke aanvaarding ervan door de klant.

Indien er geen duur vermeld wordt in de offerte, zijn de offerte en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) dagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte.

Foto’s, catalogi, folders of andere door FAVOR COOL geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

FAVOR COOL behoudt zich het recht voor het ontwerp en de offerte te wijzigen indien dit noodzakelijk is om de bedongen dienst/behandeling tot een goed einde te brengen.

FAVOR COOL kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bestelling

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De bestelling wordt geplaatst wanneer de klant de offerte schriftelijk (per mail, whatsapp of via de website) bevestigt of wanneer de klant via de webwinkel de aankoop en betaling finaliseert.

FAVOR COOL behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te wijzigen, in geval van kennelijke materiële vergissingen of verschrijvingen in de offerte.

Indien FAVOR COOL tot de vaststelling komt dat het gevraagde systeem/toestel niet kan geïnstalleerd worden, of niet op de wijze gevraagd door de klant, omwille van een technische reden, kan FAVOR COOL de overeenkomst van haar kant zonder meer ontbinden.

ARTIKEL 3. HERROEPINGSRECHT VOOR DE CONSUMENT – UITSLUITING VOOR DIENSTENOVEREENKOMSTEN NA VOLLEDIGE UITVOERING VAN DE DIENST

Uitoefening herroepingsrecht consument

Opgelet! Dit artikel is niet van toepassing voor Btw-plichtigen of rechtspersonen die handelen voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

De consument (klant/natuurlijke persoon) kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand of een levering van een dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete ontbinden.

Voormelde bedenktijd gaat in op:

 • bij de aankoop van een product: op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen;
 • bij de levering van een dienst: op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De klant is  aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hetgeen toegestaan is.

Als de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen voormelde bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan FAVOR COOL.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) FAVOR COOL. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De opdrachtgever/klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

FAVOR COOL vergoedt de door de klant gedane betaling, onverwijld doch binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop klant de herroeping heeft gemeld. FAVOR COOL heeft het recht de terugbetaling op te schorten totdat hij het product heeft ontvangen of tot dat de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Uitsluiting herroepingsrecht in geval van volledige uitvoering van de dienst

Dienstenovereenkomsten zijn – na volledige uitvoering van de dienst – uitgesloten van het herroepingsrecht, op voorwaarde dat de uitvoering van de dienst begonnen is met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant.

Indien de klant een geplaatst order voor de levering van een dienst geheel of gedeeltelijk annuleert na voormelde herroepingstermijn en FAVOR COOL haar werkzaamheden reeds had aangevat, dan zal FAVOR COOL kunnen factureren op basis van het stadium waarin de opdracht zich bevindt. De reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, verhoogd met een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, kan integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4. UITVOERING BESTELLING NA AANKOOP VIA WEBWINKEL

De opgegeven datum van levering is slechts indicatief  en verbindt FAVOR COOL niet. FAVOR COOL verbindt er zich evenwel toe aanvaarde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren.

Vanaf het moment dat FAVOR COOL de zending aanlevert aan de vervoersorganisatie kan FAVOR COOL hierop geen invloed meer uitoefenen. FAVOR COOL kan dan ook in geen geval  aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.  De klant dient zich rechtstreeks tot de vervoersorganisatie te richten. Hetzelfde geldt voor het risico op beschadiging of teloorgang/vermissing van de bestelde producten.

Eventuele vervoerskosten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan FAVOR COOL kenbaar heeft gemaakt.

Het spreekt voor zich dat FAVOR COOL de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de uitvoering van de bestellingen van producten.

ARTIKEL 5. INSTALLATIE

De opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de klant de offerte schriftelijk (per mail, whatsapp of via de website) definitief goedgekeurd/bevestigd heeft.

De klant verbindt zich ertoe bij de levering van de dienst ter plaatse vrije toegang te verlenen tot het terrein, het gebouw of de lokalen aan de installateur van FAVOR COOL. De werf dient door de klant op eigen kosten toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken door FAVOR COOL mogelijk te maken. Dit impliceert dat alle voorwerpen dienen verwijderd te worden die FAVOR COOL zouden kunnen hinderen. Anderzijds staat de klant zelf in voor de bescherming van alle voorwerpen die hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing.

Tevens dient de klant alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de installatie.

Elektriciteit voor de uitvoering van de werken is te voorzien door de klant.

Ter gelegenheid van de installatie wordt de bijhorende applicatie (smart wifi app) ingesteld, getest  en toegelicht.

Het einde van de installatiewerken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant.

Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden te wijten aan de klant  of diens aangestelden, worden integraal ten laste gelegd van de klant en zal er een forfaitaire schadevergoeding  van minimum honderd euro (€ 100,00), exclusief BTW, worden aangerekend.

ARTIKEL 6. PRIJS, BETALING EN WANBETALING

Prijs

Alle prijzen vermeld in de offertes zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. FAVOR COOL is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte.

Binnen de drie dagen voor de voorziene installatiedatum ontvangt de klant van FAVOR COOL reeds de pro forma factuur (zonder bindende waarde), opgesteld op basis van de voorafgaandelijke vaststellingen gedaan door de aangestelde (sales vertegenwoordiger) van FAVOR COOL. Deze pro forma factuur verbindt FAVOR COOL geenszins.

Indien de installateur van FAVOR COOL op de datum van de installatie van mening is dat een door de klant aangegeven wijziging na offerte of een door de vertegenwoordiger van FAVOR COOL verkeerd gemaakte inschatting van de zaken (materiële vergissing) een meerwerkopdracht veroorzaakt, is FAVOR COOL gerechtigd de oorspronkelijke offerte en de daarin vermelde prijs aan te passen en/of een nieuwe offerte op te maken, in verhouding met het meerwerk. De reeds overgemaakte pro forma factuur zal in die zin dan ook aangepast kunnen worden.

Indien er geen wijzigingen meer zijn aan de installatievoorwaarden, zal de pro forma factuur tevens de definitieve factuur uitmaken.

Betaling

Uiterlijk bij het beëindigen van de opdracht door FAVOR COOL (bij het vertrek van de installateur ter plaatse), dient de klant de betalingsopdracht  te hebben gegeven aan zijn/haar bank om de factuur te voldoen,  tenzij anders overeengekomen tussen partijen. De klant dient aan de installateur ter plaats het bewijs hiervan te overhandigen of te laten zien.

FAVOR COOL aanvaardt als betaalmethode enkel een overschrijving per gestructureerde mededeling, zoals vermeld op haar factuur.

Wanbetaling of niet-betaling

FAVOR COOL blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken totdat de klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen.

Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van één procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand.

Naast de voorziene verwijlinteresten zal de klant ook een vergoeding aangerekend worden als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % op het totaal openstaande bedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00). Voormeld bedrag is te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen.

Ingeval van wanbetaling of in geval de klant een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de klant door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de administratieve vergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met het openstaande saldo van de factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend.

ARTIKEL 7. ONDERHOUDSCONTRACT

De installatie wordt verondersteld te zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

De klant kan vrijblijvend een onderhoudscontract afsluiten met FAVOR COOL.

Dit omvat een full-omnium onderhouds- en garantiepakket met een duurtijd van 12 jaar (144 maanden).

Het full omnium pakket impliceert dat de installateur de klant eenmaal per jaar contacteert met het oog op jaarlijkse inspectie/onderhoud.

De overeenkomst impliceert eveneens dat alle onderdelen van de binnen- en buitenunit kosteloos worden vervangen en/of gerepareerd in geval van defect. Indien de reparatiekosten te duur uitvallen of de reparatie zelfs onmogelijk is, krijgt de klant een volledig nieuw toestel (omruilgarantie).

De installateur verbindt er zich toe de nodige service te verlenen binnen de 96 uur na melding van een probleem.

Met het oog op de betaling van de maandelijkse kostprijs voor de full-omnium garantie, zal de klant een domiciliëring ondertekenen ten gunste van FAVOR COOL. Indien de fondsen op de rekening van de klant ontoereikend zijn , zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan FAVOR COOL ten belope van vijftig euro (€ 50,00) per keer dat een domiciliëring geweigerd wordt.

De klant kan het door hem/haar ondertekende onderhoudscontract te allen tijde opzeggen, mits een opzegtermijn van 1 maand te respecteren. De garantie verbonden aan dit contract, alsook het recht op jaarlijks onderhoud komt dan onmiddellijk te vervallen. Indien de klant verhuist heeft hij het recht om deze overeenkomst, inclusief de domiciliëring op te zeggen. De nieuwe huurder/eigenaar van het onroerend goed waar de installatie gevestigd is, heeft dan de keuze om de overeenkomst tegen dezelfde modaliteiten verder te zetten voor de resterende duurtijd van de overeenkomst.

Zijn niet begrepen in het onderhoudscontract:

 • storingen en/of onderhoudskosten ten gevolge van ondeskundig handelen, misbruik van de installatie en externe invloeden (zoals blikseminslag, stroomuitval, brand, natuurgeweld,…);
 • schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat door tussenkomst van een derde;
 • afvoeren van chemicaliën;
 • storingen voortkomend uit persoonlijke klachten met betrekking tot het binnenklimaat;
 • herinstallatie smart wifi applicatie (de applicatie wordt éénmalig ingesteld, getest en uitgelegd bij de installatie);
 • beschadigingen door eigen toedoen (opzettelijk dan wel onopzettelijk);

Ingeval van vrijwillige beschadiging of ontregeling als gevolg van een tussenkomst door andere dan FAVOR COOL, behoudt FAVOR COOL zich het recht voor de overeenkomst zonder vergoeding te beëindigen.

Bovendien ontslaat elk geval van overmacht FAVOR COOL van al haar verplichtingen en voorwaarden van het contract.

Voor werkzaamheden en leveringen die niet onder de overeenkomst vallen gelden de gebruikelijke tarieven in regie, zoals vermeld op het onderhoudscontract.

In geval van ongerechtvaardigde oproep, met name indien de installateur ter plaatse komt naar aanleiding van een melding van een storing en er blijkt geen storing/defect aan de installatie te zijn, is de klant een forfaitaire vergoeding van honderd euro (€ 100,00), exclusief BTW, verschuldigd aan FAVOR COOL.

ARTIKEL 8. PROTEST – GARANTIE

Protest inzake uiterlijk waarneembare aspecten van het product en/of de factuur

De klant zal binnen 8 dagen na levering van het product nagaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Indien er binnen de 8 dagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan FAVOR COOL, zullen de goederen en/of de installatie geacht worden definitief te zijn aanvaard.

Hetzelfde geldt voor het protest van de factuur. Na voormelde termijn van 8 dagen wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg. Ook de loutere niet-betaling van het verschuldigde is geen geldig protest.

Garantie inzake verborgen gebreken

Vertoont het goed na de installatie een gebrek, andere dan de op het eerste zich uiterlijk waarneembare aspecten, dan heeft de klant een garantie van 5 jaar op het toestel en de installatie, te rekenen vanaf de levering/installatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. FAVOR COOL waarborgt voor verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde goederen die zich manifesteren gedurende een periode van 5 jaar vanaf de (op)levering/installatie.

De klant dient binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek het bestaan ervan te melden aan FAVOR COOL. Een laattijdig melden door de klant impliceert dat de klant geen recht meer heeft op de voormelde waarborg.

De klant dient aan te tonen dat er ‘een gebrek aan overeenstemming met wat overeengekomen was’ bestaat. De klant moet bovendien aantonen dat hij/zij het goed normaal heeft gebruikt (de gebruikelijke voorschriften heeft nageleefd). Enkel indien dit bewijs wordt geleverd, bestaat er in hoofde van de klant een recht op herstel of vervanging van het product, naar vrije keuze van FAVOR COOL.

Uiteraard geldt deze garantie niet bij  een ‘abnormaal of verkeerd gebruik’ of een ‘manipulatie’ van het product door de klant of een derde na levering.

Van deze garantieverplichting is eveneens uitgesloten: defecten die het gevolg zijn van normale slijtage of veroudering.

Voormelde garantieverplichting vervalt ook bij onderhoud, herstelling en/of reiniging van het goed door een externe/derde partij of een onregelmatig onderhoud door de klant zelf.

Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant geenszins op.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJHEID

Algemeen

FAVOR COOL verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De te leveren diensten en uitgevoerde prestaties zijn inspanningsverbintenissen. FAVOR COOL is enkel aansprakelijk in geval van bewezen nalatig handelen, opzettelijke fout of bedrog, van haar of van haar aangestelden.

FAVOR COOL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input.

FAVOR COOL is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de klant zelf of door derde partijen (bijvoorbeeld: vertraging of teloorgaan bij de post/douane of niet-normaal gebruik van het product).

FAVOR COOL is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten.

Productaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van FAVOR COOL met betrekking tot de door haar geleverde producten is in elk geval beperkt tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag, naar keuze van FAVOR COOL.

De eventuele garantie en/of aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde of geïnstalleerde producten is in ieder geval beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

FAVOR COOL is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de offerte zou blijken dat dit een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakte. FAVOR COOL mag gebruik maken van gelijkwaardige goederen of door de fabrikant verbeterde goederen in afwijking van deze vermeld op de offerte. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als een (zichtbaar of verborgen) gebrek: lichte verschillen in kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Overmacht

FAVOR COOL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan overmacht.

Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FAVOR COOL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FAVOR COOL niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

Gedurende de periode van overmacht kan FAVOR COOL haar verplichtingen opschorten. De klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding tijdens deze periode.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECTEN

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van FAVOR COOL en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant, mogen deze niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. Op het eerste verzoek van FAVOR COOL dienen deze stukken onmiddellijk te worden teruggegeven.

De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en FAVOR COOL behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 10: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor intern gebruik door FAVOR COOL en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, klantenbeheer. Alle gegevens die de klant doorgeeft worden door FAVOR COOL opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

FAVOR COOL verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de klant aantasten.

De klant beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van zijn/haar gegevens.

ARTIKEL 11: REFERENTIE

De klant gaat ermee akkoord dat de door FAVOR COOL bij de klant genomen foto’s van het resultaat van de installatie (met name foto van geïnstalleerde airco aan de (buiten)muur) als referentie in het portfolio van FAVOR COOL kunnen opgenomen worden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 12.  TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming FAVOR COOL gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.