Van 21/12 t.e.m. 02/01 zijn we telefonisch niet bereikbaar. Dringende interventie nodig? Stuur naar storing@favorcool.be en we helpen je snel verder. Bedankt voor je begrip en fijne feestdagen!

Algemene Voorwaarden - Favor Cool

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, opdrachten, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen FAVOR COOL, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 36, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0694.780.019 (hierna “FAVOR COOL”) en de natuurlijke persoon (i.c. consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER, de “Klant-Consument”) of de (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (“Klant-Onderneming”), waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De Klant-Consument en de Klant-Onderneming worden hierna gezamenlijk de “Klant” genoemd.

1.2 Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij FAVOR COOL erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. FAVOR COOL behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING

2.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat de bewijskracht van een ondertekende offerte door de Klant via het web, e-mail of per post verstuurd aan FAVOR COOL dezelfde bewijskracht heeft als een origineel ondertekend papieren exemplaar van de offerte.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes en aanbiedingen van FAVOR COOL, in welke vorm dan ook, vrijblijvend voor een periode van dertig (30) dagen en worden deze louter ten informatieve titel verstrekt. Een overeenkomst met FAVOR COOL komt slechts tot stand op het ogenblik van ondertekening door de Klant en FAVOR COOL van de offerte.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van FAVOR COOL ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte en relevante informatie teneinde de dienstverlening door FAVOR COOL mogelijk te maken. FAVOR COOL behoudt zich het recht voor om enige offerte of aanbieding gebaseerd op foutieve informatie in te trekken of te wijzigen. In voorkomend geval is FAVOR COOL geenszins gebonden door de originele offerte of aanbieding voor zover deze op verkeerde informatie berust.

ARTIKEL 3. HERROEPINGSRECHT


Indien FAVOR COOL en de Klant-Consument een overeenkomst op afstand sluiten in de zin van artikel 1.8, 15° WER of een overeenkomst buiten de verkoopruimten sluiten in de zin van I.8, 31° WER, heeft de Klant-Consument het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, zonder opgave van redenen, volgens de instructies die geraadpleegd kunnen worden via de volgende link, de overeenkomst te herroepen: [invoegen Link op Website ]. Voor de herroeping dient de Klant-Consument gebruik te maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping via hogergenoemde link. In het geval dat FAVOR COOL reeds begonnen is met het leveren van de diensten aan de Klant-Consument voor de herroeping, is de Klant ertoe gehouden om aan FAVOR COOL een evenredig bedrag te betalen voor de diensten die FAVOR COOL reeds leverde aan de Klant-Consument op het moment dat de Klant FAVOR COOL ervan in kennis heeft gesteld dat hij of zij het herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de prijs die verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. De Klant-Consument erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij de overeenkomst niet kan herroepen na de volledige uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING EN WANBETALING

4.1 Prijs

4.1.1     Alle prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere heffingen en taksen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. Prijzen voor bijkomende kosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk in de overeenkomst bepaald. FAVOR COOL behoudt zich het recht voor om vergissingen of fouten in de opgegeven prijs te corrigeren. Bijkomende kosten veroorzaakt door de Klant ingevolge eigen handelen, onvolledige mededeling van informatie of kosten voor meerwerken overeengekomen met de Klant zullen afzonderlijk aan de Klant aangerekend worden. Eventuele tussentijdse aanpassingen aan de BTW worden aan de Klant doorgerekend.

4.1.2     De in de offerte of overeenkomst weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte of overeenkomst bestaande prijzen voor goederen, artikelen en producten, lonen, grondstoffen, verzekeringspremies, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de datum van de offerte of de overeenkomst in één of meer van de voornoemde objectieve factoren een kostprijswijziging plaatsvindt, is FAVOR COOL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. FAVOR COOL zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien krachtens dit artikel 4.1.2 tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging meer dan 10%  zou bedragen van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de tien (10) dagen nadat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Indien er niet binnen voormelde termijn wordt overgegaan tot beëindiging, wordt de Klant geacht in te stemmen met de aangekondigde prijswijziging.

4.1.3     De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. FAVOR COOL is enkel gebonden door de prijzen uit de ondertekende offerte/overeenkomst.

4.1.4     Binnen de drie (3) dagen voor de voorziene installatiedatum ontvangt de klant van FAVOR COOL reeds de pro forma factuur, opgesteld op basis van de voorafgaandelijke vaststellingen gedaan door de aangestelde van FAVOR COOL. Indien de installateur van FAVOR COOL op de datum van de installatie van mening is dat een door de klant aangegeven wijziging na offerte of een door de vertegenwoordiger van FAVOR COOL verkeerd gemaakte inschatting van de zaken (materiële vergissing) een meerwerkopdracht veroorzaakt, is FAVOR COOL gerechtigd de oorspronkelijke offerte en de daarin vermelde prijs aan te passen en/of een nieuwe offerte op te maken, in verhouding met het meerwerk. De reeds overgemaakte pro forma factuur zal in die zin dan ook aangepast kunnen worden. Indien er geen wijzigingen meer zijn aan de installatievoorwaarden, zal de pro forma factuur tevens de definitieve factuur uitmaken.

4.2 Betaling

4.2.1     Alle facturen uitgaande van FAVOR COOL zijn via overschrijving of contant betaalbaar op de zetel van FAVOR COOL binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen FAVOR COOL en de Klant. De Klant is niet gerechtigd om enige vordering op FAVOR COOL te verrekenen met zijn eigen betalingsverplichting.

4.2.2     De Klant moet zijn eventuele bezwaren m.b.t. de facturen per aangetekend schrijven aan FAVOR COOL bekend maken uiterlijk binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Klant verondersteld wordt de factuur te aanvaarden.

4.2.3     FAVOR COOL is gerechtigd om de uitvoering van haar diensten of de levering of plaatsing van haar goederen op te schorten totdat de Klant al zijn betalingen aan FAVOR COOL correct en volledig heeft uitgevoerd.

4.2.4     Elk niet-betaalde factuur zal na de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande (factuur)bedrag met een minimum van 250,00 EUR.  FAVOR COOL heeft steeds het recht om haar hoger geleden schade te bewijzen. De niet-betaling van één factuur maakt de overige niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 5. LEVERING EN UITVOERING

5.1 Iedere bestelling wordt spoedig en met de grootste zorgvuldigheid verwerkt.

5.2 De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de opgave van levertermijnen die door FAVOR COOL wordt aangegeven in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten louter indicatief zijn en dat FAVOR COOL steeds naar best vermogen handelt om de termijnen zo veel als mogelijk in acht te nemen, rekening houdend met de beschikbaarheid van de goederen of diensten. FAVOR COOL kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld of worden gehouden tot de levering van een product op een exacte datum en het niet halen van de levertermijn kan niet als grond worden aangemerkt voor de ontbinding van de overeenkomst of recht geven tot een schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. Vertraging in de betaling door de Klant van de prijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

5.3 De leveringen gebeuren volgens de geldende ICC INCOTERM 2020 ‘Ex Works’ (‘Af fabriek’), tenzij hiervan afgeweken wordt de overeenkomst.

5.4 FAVOR COOL heeft het recht om (een deel van de) uitvoering van de overeenkomst in onderaanneming te geven, zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de Klant.

5.6 De Klant is gehouden tot het correct en tijdig meedelen van de door FAVOR COOL gevraagd informatie voor de plaatsing van de goederen. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de door haar meegedeelde informatie. Indien de Klant geen, onjuiste, onduidelijke of onvolledige informatie meedeelt, kan de plaatsing van de goederen enkel gebeuren na schouwing van de locatie waar de goederen moeten worden geplaatst door FAVOR COOL of haar onderaannemers, waarvoor de redelijke kosten integraal zullen worden gedragen door Klant. Anderzijds staat de Klant zelf in voor de bescherming van alle voorwerpen die hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing.

5.7 Indien de Klant op het overeengekomen moment van levering en plaatsing van de goederen afwezig is, of de levering en plaatsing weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering of de plaatsing van de goederen, is FAVOR COOL gerechtigd op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, onverminderd haar recht om de overeenkomst te ontbinden.

5.8 De Klant zal er steeds zorg voor dragen dat de leveringsplaats van de goederen vlot toegankelijk is en dat bij de levering en plaatsing personen aanwezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde FAVOR COOL of haar onderaannemers in de mogelijkheid te stellen om de goederen te leveren en te plaatsen. Bij niet nakoming van deze verplichting heeft FAVOR COOL steeds het recht om te weigeren de levering uit te voeren. In dat geval zal FAVOR COOL gerechtigd zijn op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, daarin begrepen de verplaatsingskosten en de werkuren.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Zolang de Klant niet alle bedragen, prijzen of vorderingen van FAVOR COOL heeft betaald, blijven de door FAVOR COOL geleverde goederen, ook na installatie, eigendom van FAVOR COOL. De Klant zal steeds de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen of installatie met de nodige zorgvuldigheid bewaren en behandelen en zal t.o.v. derden steeds aanduiden dat deze goederen of installatie onder het eigendomsvoorbehoud vallen. De Klant zal op geen enkele manier deze goederen of installatie enigszins bezwaren met een (zakelijk) recht noch zal de Klant deze geheel of gedeeltelijk overdragen zolang deze onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

6.2 Indien FAVOR COOL beroep zal doen op haar eigendomsvoorbehoud en zal overgaan tot het terugnemen van de geleverde goederen of installatie, zal de Klant voor deze terugname vergoed worden ten belope van de marktwaarde, dewelke nooit hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs uit de overeenkomst, verminderd met de kosten die voor de terugneming.

ARTIKEL 7. BEËINDIGING, ONTBINDING EN ANNULERING

7.1 Zowel FAVOR COOL als de Klant hebben het recht om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden ingeval een van hen een verplichting uit de overeenkomst niet of niet correct nakomt. De overeenkomst kan in dat geval ontbonden worden, onverminderd hun respectievelijke rechten, door een schriftelijke mededeling aan de Klant respectievelijk aan FAVOR COOL. De partij die ontbindt is aan de andere partij tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van [20]%  van het totaal verschuldigde bedrag aan de ontbindende partij. De partij die ontbindt heeft steeds het recht om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen.

7.2 Zowel FAVOR COOL als de Klant kunnen de overeenkomst onmiddellijk middels een aangetekend schrijven, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, beëindigen in geval van:

–    materiële wanprestatie in hoofde van een partij, waaronder begrepen niet-nakoming van één of meer van de verplichtingen zoals uiteengezet in de overeenkomst, dewelke, onverminderd een formele ingebrekestelling die daarom verzoekt, na dertig (30) dagen niet is verholpen;

–    kennelijk onvermogen, opschorting van betaling, aanvraag van het faillissement door of tegen de andere partij, insolventie of enige soortgelijke procedure in hoofde van de andere partij of in geval beslag wordt gelegd op een deel of het geheel van de goederen van deze partij.

7.3 Indien de Klant de overeenkomst éénzijdig annuleert of ontbindt (met uitzondering voor het geval van gebruik van het herroepingsrecht) zal de Klant FAVOR COOL vergoeden voor:

–    het reeds geleverde werk;

–    de aangekochte materialen en benodigdheden;

–    de geleverde diensten t.b.h. van de Klant.

De Klant zal ook een vergoeding voor winstderving verschuldigd zijn gelijk aan [20]% van  het bedrag bepaald in de overeenkomst. FAVOR COOL heeft steeds het recht om de hoger geleden schade te bewijzen.

ARTIKEL 8. KLACHTEN – GARANTIE

8.1 Protest inzake uiterlijk  waarneembare aspecten van het product en/of de factuur  

8.1.1 De Klant zal binnen 14 kalenderdagen na levering van het product nagaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was, op straffe van verval. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Indien er binnen de 14 kalenderdagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan FAVOR  COOL, zullen de goederen en/of de installatie geacht worden definitief te zijn aanvaard.  

8.1.2 Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest per aangetekend schrijven en/of per e-mail wordt in aanmerking genomen.

8.1.3 FAVOR COOL is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering. Behoudens wat betreft de meldingstermijn voor zichtbare gebreken bij levering, stelt de Klant FAVOR COOL in kennis van elk gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden volgend op de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval.

8.1.4 Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens FAVOR COOL op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren voor wat betreft niet-geprotesteerde onderdelen van de bestelling of de levering.

8.2 Garantie

8.2.1     De garantie die op de goederen en installatie verleend wordt, is  de garantie die door de fabrikant van de goederen of installatie geleverd wordt. De garantievoorwaarden worden meegedeeld met de overeenkomst en maken hiervan integraal deel uit. Deze bepaling geldt ter aanvulling van de wettelijke garantie van de Klant.

8.2.2 FAVOR COOL verbindt zich ertoe de Klant een materiaal- en fabricatiegarantie van twee (2) jaar  te verlenen voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de uitvoering de overeenkomst in geval dat gebrek zich manifesteert binnen de termijn van twee (2) jaar vanaf de na het einde van de plaatsing/levering. Deze garantie omvat de kosteloze vervanging of herstelling van de door partijen vastgestelde gebreken. Deze garantie is niet van toepassing in geval van (i) onjuist, oneigenlijk, onaangepast of onzorgvuldig gebruik, (ii) wijzigingen of herstellingen of verplaatsingen door de Klant of door derden en (iii) slijtage of (iv) Overmacht.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJHEID

9.1 Algemeen

9.1.1     FAVOR COOL verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De te leveren  diensten en uitgevoerde prestaties zijn inspannings-verbintenissen.

9.1.2 De (maximale) aansprakelijkheid van FAVOR COOL met betrekking tot de door haar geleverde goederen en diensten is in elk geval beperkt tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag (i.c. de prijs van de goederen of installatie), naar keuze van FAVOR COOL.

9.1.3 Behoudens ingeval van opzet, fraude, bedrog of zware fout, is FAVOR COOL in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder, maar geenszins beperkt tot schade aan eigendom, zaakschade, schade aan derden, reputatieschade, financiële schade, inkomensverlies, winstderving, personeelskosten, verlies van zaken, kosten van vertraging, verlies van functionaliteiten, schade aan onderdelen en verlies of beschadiging van data.

9.1.4 FAVOR COOL waarborgt de kwaliteit van haar goederen niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen, (de-)montage of reparatie door de Klant. Voorts is FAVOR COOL niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen veroorzaakt door ongedierte of derden.

9.1.5    FAVOR COOL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input.

9.1.5    De rechtsvordering tegen FAVOR COOL verjaart na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag waarop het gebrek in overeenstemming werd vastgesteld. Deze verjaringstermijn kan niet verstrijken voor het einde van de in artikel 8.1.3 vermelde termijn van twee (2) jaar.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onder het begrip ‘Overmacht’ als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van een partij zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, enige vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen onder dit onderhoudscontract voor zover deze vertraging of niet-uitvoering het gevolg zou zijn van omstandigheden waarover een Partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, regeringsdaad, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, staking, uitsluiting of ander arbeidsconflict, sabotage, ziekte, gezondheidscrisis, epidemie of pandemie, lockdown, reisverbod, explosie, brand of overstroming, ontoegankelijkheid van de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd, cyberaanvallen, onbeschikbaarheid van webhosts, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out) en van het telecommunicatienetwerk, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden dan wel de onvoorziene schaarste of onbeschikbaarheid van brandstof, stroom, grondstoffen, voorraden of transportmiddelen of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van de noodzakelijke overheidsgoedkeuringen, vergunningen en licenties edm.

10.2 Partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van overmacht. Indien de situatie van overmacht tot gevolg heeft dat de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden gedurende een periode langer dan dertig (30) dagen, zijn zowel de Klant als FAVOR COOL gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. De Klant is wel gehouden FAVOR COOL te vergoeden voor de reeds geleverde diensten of goederen t.b.v. de Klant.

ARTIKEL 11: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS   

11.1 Het is mogelijk dat FAVOR COOL in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Het betreft met name persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer etc.), contactinformatie (coördinaten, e-mailadres) en financiële informatie (rekeningnummer, betalingswijze etc.). FAVOR COOL zal deze persoonsgegevens slechts verwerken in zoverre en in de mate noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele wettelijke verplichting, waarna FAVOR COOL deze persoonsgegevens zal wissen. FAVOR COOL zal deze persoonsgegevens verwerken tijdens de duur van de overeenkomst en een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst, zonder evenwel afbreuk te doen aan relevante en toepasselijke, regelgevende bewaarverplichtingen. FAVOR COOL biedt afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de AVG. FAVOR COOL waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. FAVOR COOL zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden of, een derde land of een internationale organisatie, tenzij ingevolge een wettelijke verplichting. In zoverre FAVOR COOL beroep doet op een verwerker voor de verwerking van de persoonsgegevens, waarborgt zij dat deze verwerker gebonden zal zijn door dezelfde verplichtingen als omschreven in deze bepaling. De Klant heeft met betrekking tot de persoonsgegevens een recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdracht, bezwaar of verzet onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

11.2 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy & Cookie Policy van FAVOR COOL.

ARTIKEL 12: NIETIGHEID

De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan. Partijen zullen het nodige doen om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

ARTIKEL 13: REFERENTIE

De Klant gaat ermee akkoord dat de door FAVOR COOL bij de Klant genomen foto’s van het resultaat van de installatie (met name foto van geïnstalleerde airco aan de (buitenmuur) als referentie in het portfolio van FAVOR COOL kunnen opgenomen worden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten. In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de hoven en rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de woonplaats van de Klant-Consument, voor zover de Klant-Consument in België woonachtig is. In de relatie met de Klant-Onderneming zijn de hoven en rechtbanken van de zetel van FAVOR COOL uitsluitend bevoegd.

14.2 De overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met  het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.